Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 22/2014

Warszawa, 19 grudnia 2014 r.

Rozkaz L. 22/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 19 grudnia 2014 komenda hufca przyjęła uchwałę nr 7/2014 w sprawie regulaminu korzystania z lokalu hufca i rzutnika. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej hufca.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam druha Grzegorza SOBCZAKA z funkcji członka zespołu pozyskiwania środków.
2.1.2. Zwalniam hm. Radosława MORKA z funkcji pełnomocnika komendanda hufca ds. HAL.
2.1.3. Zwalniam phm. Annę KOWALCZYK z funkcji członka zespołu ds. ewidencji.
Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Katarzynę DELĄŻEK na funkcję szefowej zespołu pozyskiwnia środków.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego i drużynowych zuchowych „Sezamie, otwórz się!" w składzie:

 • phm. Dorota JAŚKIEWICZ (BOKK/778/2014) – komendantka kursu
 • pwd. Agnieszka DOŁOWA
 • pwd. Katarzyna DOŁOWA
 • hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA
 • pwd. Katarzyna TRADOWSKA
 • phm. Alina WASIELEWSKA
 • phm. Diana WOJCIECHOWSKA

2.3.2. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego i drużynowych harcerskich „Odkrywcy metody" w składzie:

 • hm. Michał MACIĄG (BOKK/713/2014) – komendant kursu
 • pwd. Katarzyna BAKUŁA
 • pwd. Anna GOŁĄB
 • phm. Aleksandra KOZUBSKA
 • pwd. Piotr MOSTOWSKI
 • pwd. Aleksandra WASIELEWSKA

2.3.3. Rozwiązuję zespół ds. ewidencji.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Katarzynę DELĄŻEK z funkcji komendatki szczepu 56 WDHiGZ „Arkadia". Dziękuję Ci, Kasiu, za wieloletnią, owocną służbę na tej funkcji!
5.3.2. Mianuję pwd. Annę GOŁĄB na funkcję komendantki szczepu 56 WDHiGZ „Arkadia". Życzę Ci, Aniu, powodzenia i satysfakcji w prowadzeniu szczepu!

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 grudnia 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Barbarze OSOWSKIEJ (120), opiekun próby – phm. Wiktor JASIONOWSKI (128).

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości skład zespołu pozyskiwania środków:

 • phm. Katarzyna DELĄŻEK – szefowa zespołu
 • phm. Aleksandra KOZUBSKA
 • pwd. Grzegorz RYBAK
 • phm. Alina WASIELEWSKA
 • hm. Marcin WASIELEWSKI
 • dh. Urszula ŻUREK

13.2. Podaję do wiadomości, że phm. Anna KOWALCZYK dołączyła do zespołu biura hufca jako administrator ewidencji ZHP.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.21/2014 z dnia 24.11.2014 w punkcie 3.2.3. w wierszu 12. błędnie podano nazwę drużyny.
Było: 125 WDW „Grom" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK, powinno być: 125 WDW HSG "SDRI GROM" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK.

14.2. Informuję, że w rozkazie L.21/2014 z dnia 24.11.2014 w punkcie 3.2.4. błędnie podano nazwę klubu.
Było: Harcerski Klub ASG „Feniks" – przewodniczący phm. Maciej PIETRASZCZYK, powinno być: Specjalnościowy Klub HSG "Feniks" – przewodniczący phm. Maciej PIETRASZCZYK.

Czuwaj!

hm. Paweł Blasiak

Rozkaz L. 21/2014

Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Rozkaz L. 21/2014

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2014 z dnia 14 listopada 2014r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1 Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja" przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 14.11.2017r. następującym druhnom i druhom:

 • phm. Dorocie JAŚKIEWICZ – Hufiec Warszawa-Żoliborz,
 • hm. Pawłowi BŁASIAKOWI – Hufiec Warszawa-Żoliborz.

13.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
13.3.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja" przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej do 14.11.2017r. następującym druhnom i druhom:

 • hm. Marcinowi WASIELEWSKIEMU – Hufiec Warszawa-Żoliborz – BOKK/316/2014,
 • phm. Aleksandrze KOZUBSKIEJ – Hufiec Warszawa-Żoliborz - BOKK/275/2014.

14. Inne
14.2. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski „Sueño" ukończyli:

 • pwd. Aleksandra KUREK – Hufiec Warszawa-Żoliborz.

Czuwaj!

(-) hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 18 listopada 2014 komenda hufca przyjęła uchwałę nr 6/2014 w sprawie przyjęcia planu operacyjnego do strategii ZHP na rok 2015. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej hufca.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Karolinę DZIEGCIAR oraz phm. Alicję RZECHUŁĘ z funkcji instruktorek ds. zagranicznych.
2.1.2. Zwalniam pwd. Małgorzatę SZWED z funkcji instruktorki zespołu promocji.
2.1.3. Zwalniam pwd. Małgorzatę SZWED z funkcji drużynowej drużyny reprezentacyjnej hufca.

Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Patrycję ŻUKOWSKĄ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego.
2.2.2. Mianuję dh. Adama SZAFRAŃSKIEGO na funkcję drużynowego drużyny reprezentacyjnej hufca.
2.2.3. Mianuję phm. Filipa STOJANOWA na funkcję szefa zespołu biura hufca.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję zespół biura hufca.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:

 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – dh. Daniela CHYLIŃSKIEGO
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – dh. Agnieszkę RYCHLICĘ.

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:

 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – dh. Aleksandrę BORKOWSKĄ (p.o. drużynowej do 28.02.2015)
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – dh. Renatę CZARNECKĄ.

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2014/2015:

Gromady zuchowe

 • 123 WGZ „Gwiezdna Gromada" – drużynowa pwd. Marta MAJKOWSKA
 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – p.o. drużynowej do 28.02.2015 dh. Aleksandra BORKOWSKA
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – drużynowa dh. Renata CZARNECKA
 • 368 WGZ „Wataha" – drużynowa dh. Agata BURIAN

Drużyny starszoharcerskie

 • 253 WDS „Dzieci wolności" – drużynowy pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI (zmiana nazwy drużyny z „Ludzie wolności")
 • 305 WDS „Połoniny" – drużynowy dh Paweł KOTARBIŃSKI
 • 305 WDS „Rzeka" – drużynowa dh. Aleksandra OLSZOWSKA

Drużyny wędrownicze

 • 125 WDW „Grom" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK

3.2.4. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2014/2015:

 • Harcerski Klub ASG „Feniks" – przewodniczący phm. Maciej PIETRASZCZYK

3.2.5. Rozwiązuję Harcerski Klub Samoobrony „Garda" i zwalniam z funkcji przewodniczącego phm. Macieja PIETRASZCZYKA.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 listopada 2014 r.zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Klaudię SZYDŁO (330).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 listopada 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Mateuszowi STRZELCZYKOWI (77), opiekun próby – hm. Piotr BUCZEK (77).

7.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 listopada 2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Dianie WOJCIECHOWSKIEJ (252).

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości skład zespołu biura hufca:

 • phm. Filip STOJANOW – szef biura
 • phm. Małgorzata Grabowska – zastępczyni szefa biura
 • pwd. Anna GOŁĄB – grafik
 • pwd. Aleksander ŁOSEK – szef lokalu hufca
 • phm. Aleksandra KOZUBSKA – specjalistka IT
 • phm. Dorota WIELUŃSKA – sekretarz biura
 • dh Michał WIELUŃSKI – specjalista IT

13.2. Podaję do wiadomości skład zespołu promocji hufca:

 • phm. Michał Piotrowski – szef zespołu
 • pwd. Marcin Chmielewski – instruktor zespołu
 • dh. Krystyna Bochenek – instruktorka zespołu

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 20/2014

Warszawa, 27 października 2014 r.

Rozkaz L. 20/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w dniu 18 października 2014, podczas ceremonii zakończenia 54. Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "PALMIRY" prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odznaczyła hm. Jarosława SZYMANIAKA medalem pamięci Krystyny Krahelskiej za wkład pracy w upamiętnianie Powstania Warszawskiego.

Gratulacje!

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam następujących instruktorów z funkcji w Żoliborskiej Szkole Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana:

• phm. Małgorzata BRACH – komendantka ŻSKI
• pwd. Urszula BRZEZIŃSKA – instruktorka ŻSKI
• phm. Alina WASIELEWSKA - instruktorka ŻSKI
• hm. Marcin WASIELEWSKI - instruktor ŻSKI

Dziękuję Wam za pełniona służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję następujących instruktorów na funkcje w Żoliborskiej Szkole Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana:

• phm. Alina WASIELEWSKA – komendantka ŻSKI
• phm. Karolina DZIEGCIAR – instruktorka ŻSKI
• phm. Dorota JAŚKIEWICZ – instruktorka ŻSKI

2.2.2. Mianuję phm. Ewę MOSTOWSKĄ na funkcję członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:

• 254 WGZ „Drzewomaniacy" – pwd. Magdalenę KALINOWSKĄ
• 120 WDH „Błyskawica" – pwd. Barbarę OSOWSKĄ.

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:

• 254 WGZ „Drzewomaniacy" – dh. Agnieszkę CHOLEWSKĄ (p.o. drużynowej do 28.02.2015)
• 120 WDH „Błyskawica" – dh. Mateusza SKRZYŃSKIEGO (p.o. drużynowego do28.02.2015).

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2014/2015:

Gromady zuchowe

• 77 WGZ „Mali Agenci" – drużynowa pwd. Anna ZEMBURA
• 253 WGZ „Słoneczna załoga" – drużynowa pwd. Patrycja OWCZARCZYK
• 254 WGZ „Drzewomaniacy" – p.o. drużynowej do 28.02.2015 dh. Agnieszka CHOLEWSKA
• 293 WGZ „Nibylandia" – drużynowy dh Tomasz JURZYSTA (zmiana nazwy gromady z „Bractwo Smoka")
• 423 WGZ „Bajowa gromada" – drużynowa hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

Drużyny harcerskie

• 120 WDH „Błyskawica" – p.o. drużynowego do 28.02.2015 dh. Mateusz SKRZYŃSKI
• 293 WDH „Puszcza – drużynowa dh. Izabela POLCZYK

Drużyny starszoharcerskie

• 123 WDS „Rzeka" – drużynowa pwd. Katarzyna BAKUŁA

Drużyny wędrownicze

• 56 WDW „Nieprzemakalni" – drużynowa pwd. ANNA RUDZIŃSKA
• próbna 305 WDW „Krasnoludkowy Ród" – drużynowy pwd. Józef GRYGO
• 423 WDW „Szmaragdy" – drużynowa phm. Katarzyna TOMICZAK (zmiana pionu drużyny ze starszoharcerskiego).

3.2.4. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:

• próbna 254 WGZ „Dębowa Brać" – drużynowa pwd. Małgorzata BRZUSKA
• próbna 423 WDH „Cichociemne ogniki" – p.o. drużnowej do 28.02.2015 dh. Wiktoria WAWRZENIECKA
• próbna 120 WDS „Gromowładni" – drużynowy pwd. Grzegorz RYBAK

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz kręgów działających w roku 2014/2015:

• K.I. przy 123 – przewodnicząca pwd. Urszula CYRYNGER

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz szczepów działających w roku 2014/2015:

• szczep 305 WDHiGZ „Wir" – komendantka szczepu phm. Magdalena WYCECH.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika

7.1.1. Na wniosek zainteresowanego zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Danielowi CHALIŃSKIEMU (305), opiekun próby – phm. Magdalena WYCECH (305).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 października 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Annie GOŁĄB (56), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 26 października 2014 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Marcina MAKOWIECKIEGO (305).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhnom i druhom:

• phm. Tomasz KOŚCIUSZKO
• hm. Małgorzata KOWALSKA

13. Inne

13.1. Informuję, że pwd. Małgorzata SZWED ukończyła Kurs Instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa – Kościelec 2014 i otrzymała odznakę „Instruktor HSR".

13.2. Informuję, że do czynnej służby powrócił phm. Sebastian MEITZ i podjął służbę w Światowym Biurze Skautowym.

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz specjalny L. 1/2014

Warszawa, 25 października 2014 r.

 

Rozkaz specjalny L. 1/2014

z okazji XXX-lecia szczepu 423 WDHiGZ „Dąbrowa" im. Aleksandra Kamińskiego

W jednej z moich ulubionych gier planszowych mieszkańcy wioski wspólnie pracują na dobrobyt swojej małej ojczyzny. Gra rozpoczyna się, gdy wioskę zasiedla ledwie kilku mieszkańców, lecz z czasem przybywa kolejnych Pokoleń, które przyczyniają się do rozkwitu tej społeczności. Wyjątkowość mechanizmu tej gry polega na umiejętnym przeplataniu doświadczenia starszych i możliwości młodszych mieszkańców, które łącznie składają się na piękny efekt międzypokoleniowej wpółpracy.

W tak wyjątkowym momencie, jakim jest XXX-lecie działalności Waszego szczepu – moment, którym doprawdy niewielu może się pochwalić – myśl o Pokoleniach wydaje mi się aktualną ilustracją dorobku, jakim możecie się poszczycić. Dorobku, jakim jest szerokie, zróżnicowane grono instruktorów, którzy od trzydziestu lat angażowali się, i nadal angażują, we wszelkie działania szczepu. Dorobku, jakim są rzesze wychowanków, zuchów i harcerzy, którzy przeżyli w „Dąbrowie" piękną przygodę i kierując się Prawem Harcerskim weszli w dorosłe życie. Wreszcie dorobku, jakim jest żywa idea braterstwa, dzięki której różniąc się pięknie, zmierzacie w jednym kierunku.

Druhny i druhowie! Dziękuję Wam za trzydzieści lat szczepu „Dąbrowa" i życzę kolejnych co najmniej trzydziestu lat wspaniałej harcerskiej przygody i satysfakcjonującej instruktorskiej służby!

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP przyznała Medal „Dziękujemy Ci, Druhno"/„Dziękujemy Ci, Druhu" następującym instruktorom naszego Hufca:

 • hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
 • phm. Adam WIŚNIEWSKI

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Przyznaję Brązowy Laur Drużynowego phm. Katarzynie TOMICZAK

12.2. Przyznaję Srebrny Laur Instruktorski hm. Hannie KOCERKA.

Serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym!

Czuwaj!

 hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 19/2014

Warszawa, 13 października 2014 r.

Rozkaz L. 19/2014

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhnom i druhom:

hm. Marcin BEDNARSKI

hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm. Maria GAWAŁKIEWICZ

hm. Bogusława JEŻEWSKA

hm. Ryszard JEŻEWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Jacek KOCERKA

hm. Michał MACIĄG

hm. Radosław MOREK

hm. Alicja OLESIEJUK

hm. Sławomir OTAP

hm. Maria SOKOŁOWSKA

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Alicja TABASZEWSKA

hm. Marcin WASIELEWSKI

hm. Paweł WESZPIŃSKI

hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

phm. Maria ALBOSZTA

phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK        

phm. Anna BELCARZ

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Małgorzata BRACH

phm. Dorota BRZUSKA

phm. Monika CZOKAJŁO

phm. Katarzyna DELĄŻEK

phm. Piotr DOŁOWY

phm. Sylwia DWURZYŃSKA

phm. Karolina DZIEGCIAR

phm. Justyna GECOW

phm. Małgorzata GRABOWSKA

phm. Michał GRZEŚLAK

phm. Grażyna JACKOWICZ

phm. Wiktor JASIONOWSKI

phm. Dorota JAŚKIEWICZ

phm. Artur JAWORSKI

phm. Magdalena JEŻEWSKA

phm. Magdalena KAZULAK

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Jerzy KOCERKA

phm. Anna KOWALCZYK

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Karolina KUŚMIERCZYK

phm. Jolanta MALATYŃSKA

phm. Krzysztof MATYSIAK

phm. Ewa MOSTOWSKA

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Wojciech PUCHACZ

phm. Konrad RACZYK

phm. Alicja RZECHUŁA

phm. Piotr STANISŁAWSKI

phm. Filip STOJANOW

phm. Katarzyna TOMICZAK

phm. Alina WASIELEWSKA

phm. Karina WIECZOREK

phm. Dorota WIELUŃSKA

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Magdalena WYCECH

pwd. Katarzyna BAKUŁA

pwd. Paweł BŁOŃSKI

pwd. Małgorzata BOROWSKA

pwd. Wojciech BRYGIDER

pwd. Urszula BRZEZIŃSKA

pwd. Małgorzata BRZUSKA

pwd. Kamila BYKOWSKA

pwd. Magdalena CELIŃSKA

pwd. Marcin CHMIELEWSKI

pwd. Mateusz CHMIELEWSKI

pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ            

pwd. Maria CIEŚLIK

pwd. Urszula CYRYNGER

pwd. Agnieszka DOŁOWA

pwd. Katarzyna DOŁOWA

pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

pwd. Iwona FELIKSIAK

pwd. Marcin GECOW

pwd. Piotr GECOW

pwd. Anna GOŁĄB

pwd. Józef GRYGO

pwd. Marianna IREK

pwd. Beata KALBARCZYK

pwd. Magdalena KALINOWSKA

pwd. Weronika KARWOWSKA

pwd. Tomasz KOPERSKI

pwd. Maciej KRÓL

pwd. Patryk KUJAWSKI

pwd. Aleksandra KUREK

pwd. Aleksander ŁOSEK

pwd. Marta MAJKOWSKA

pwd. Marcin MAKOWIECKI

pwd. Zofia MICHALSKA

pwd. Anna MILLER

pwd. Elżbieta MOLEDA

pwd. Piotr MOSTOWSKI

pwd. Grzegorz MURDZA

pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

pwd. Barbara OSOWSKA

pwd. Patrycja OWCZARCZYK

pwd. Krzysztof PAWLUK

pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ

pwd. Monika RACZYK

pwd. Jacek RADZYMIŃSKI

pwd. Anna RUDZIŃSKA

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Jędrzej SKAWINA

pwd. Sebastian SKIBA

pwd. Maciej STAŃSKI

pwd. Piotr STARZYŃSKI

pwd. Marta STAWSKA

pwd. Małgorzata SZWED

pwd. Paweł SZYDŁOWSKI

pwd. Aleksandra TABASZEWSKA

pwd. Tomasz TOMICZAK

pwd. Katarzyna TRADOWSKA

pwd. Aleksandra WASIELEWSKA

pwd. Katarzyna WIŚNIEWSKA

pwd. Diana WOJCIECHOWSKA

pwd. Katarzyna WOŹNIAK

pwd. Barbara ZAJĄCZKOWSKA

pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

pwd. Anna ZEMBURA

pwd. Patrycja ŻUKOWSKA

pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak